Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Cho các phản ứng sau:a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → d) Cu + dung ?

Cho các phản ứng sau:
a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →        b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →
c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →    d) Cu + dung dịch FeCl3 →
e) CH3CHO + H2 (Ni, to)→       f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3→
g) C2H4 + Br2 → h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 →
Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:

A. a, b, d, e, f, h.

B. a, b, d, e, f, g.

C. a, b, c, d, e, h.

D. a, b, c, d, e, g.

Đáp án B

Các phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa đó là:a,b,d,e,f,g, đó là các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử

Chọn B
vu ngoc cuong . . 26/1/2015
. 27/01/2015
Dương Văn Mười Br2 chuyển Vào C2H4 thành Br- cong rỳ!!! có thay đổi số OXH mà . 29/6/2013
. 30/06/2013
Nguyễn Sinh Lộc cái G sao đúng đc nhỉ? C2H4 + Br2 là phản ứng cộng Brom mà? . 29/6/2013
. 30/06/2013