Cho các phát biểu sau: (1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin. (2) Xenlulozơ l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin. (2) Xenlulozơ l?

ID [0]

Cho các phát biểu sau:
(1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin.
(2) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.
(3) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro.
(4) Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được axit gluconic.
(5) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi dễ chịu.
Tổng số phát biểu đúng là

A.5.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B Giải: (a) Đúng vì C6H5NH2 \(\xrightarrow[]{+HCl}\) C6H5NH3Cl \(\xrightarrow[]{+NaOH}\) c6H5NH2.

(2) Đúng.

(3) Sai vì chỉ có triglixerit không no.

(4) Sai vì thu được muối amoni gluconat.

(5) Sai vì thường ít tan trong H2O.

||⇒ chỉ có (1) và (2) đúng ⇒ chọn B.

Bình luận
ducphu1999 - Sao (3) sai ạ?

Trả lời

tranduchoanghuy chẳng hạn tristerin và tripanmitin đâu có pứ cộng H₂ đâu em ^_^
ducphu1999 Ý em lộn ý 4 axit gluconic sao sai ạ?
ducphu1999 À ra muối phải ko anh
tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^ ra amoni gluconat
huykha4869 - Cái nào đúng ạ?

Trả lời

tranduchoanghuy (1) và (2) nha em ^_^
ancucchocon - í 1 đúng hay sai ạ

Trả lời

nqtuan94 (1) đúng nha em