Cho các phát biểu sau: (1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin. (2) Xenlulozơ l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin. (2) Xenlulozơ l?

ID [633233]

Cho các phát biểu sau:
(1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin.
(2) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.
(3) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro.
(4) Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được axit gluconic.
(5) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi dễ chịu.
Tổng số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: (a) Đúng vì C6H5NH2 \(\xrightarrow[]{+HCl}\) C6H5NH3Cl \(\xrightarrow[]{+NaOH}\) c6H5NH2.

(2) Đúng.

(3) Sai vì chỉ có triglixerit không no.

(4) Sai vì thu được muối amoni gluconat.

(5) Sai vì thường ít tan trong H2O.

||⇒ chỉ có (1) và (2) đúng ⇒ chọn B.

Bình luận
ancucchocon í 1 đúng hay sai ạ
Trả lời 3 Tháng 3 lúc 13:34
nqtuan94 (1) đúng nha em
3 Tháng 3 lúc 13:41 Cảm ơn
huykha4869 Cái nào đúng ạ?
Trả lời 22 Tháng 3 lúc 9:13
tranduchoanghuy (1) và (2) nha em ^_^
22 Tháng 3 lúc 9:13 Cảm ơn
ducphu1999 Sao (3) sai ạ?
Trả lời 23 Tháng 3 lúc 15:29
tranduchoanghuy chẳng hạn tristerin và tripanmitin đâu có pứ cộng H₂ đâu em ^_^
23 Tháng 3 lúc 15:42 Cảm ơn
ducphu1999 Ý em lộn ý 4 axit gluconic sao sai ạ?
23 Tháng 3 lúc 15:55 Cảm ơn
ducphu1999 À ra muối phải ko anh
23 Tháng 3 lúc 15:56 Cảm ơn
tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^ ra amoni gluconat
23 Tháng 3 lúc 15:58 Cảm ơn