Cho các phát biểu sau:(a) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau:(a) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ ?

ID [0]

Cho các phát biểu sau: 

(a) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. 
(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước. 
(c) Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ. 
(d) Đa số polime đều tan trong các dung môi thông thường. 
(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. 
Trong các phát biểu trên, số phát biểu không đúng là

A.2
B.4
C.3
D.1
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận
truongdonghocsinh - ai giải hộ vs

Trả lời

vuxu12 1, 3, 4 sai cậu