Cho các phát biểu sau: (a) Axit glutamic và lysin đều làm đổi màu dung dịch phenolphtalein. (b) Phân tử các chất béo no ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Cho các phát biểu sau: (a) Axit glutamic và lysin đều làm đổi màu dung dịch phenolphtalein. (b) Phân tử các chất béo no ?

ID [649597]

Cho các phát biểu sau:
(a) Axit glutamic và lysin đều làm đổi màu dung dịch phenolphtalein.
(b) Phân tử các chất béo no đều có chứa ba liên kết π.
(c) Amilozơ và xenlulozơ đều có mạch cacbon không phân nhánh.
(d) Policaproamit và nilon-6,6 đều thuộc loại tơ poliamit.
(e) Phân biệt được hai dung dịch etanol và etylen glicol bằng Cu(OH)2.
Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận