Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol. (b) Sục khí H2 vào dung dịch gluco?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol. (b) Sục khí H2 vào dung dịch gluco?

ID [649759]

Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.
(b) Sục khí H2 vào dung dịch glucozơ (Ni, to), thu được sobitol.
(c) Trùng ngưng axit ε – aminocaproic thu được policaproamit.
(d) Thủy phân benzyl axetat (H+, to), thu được phenol.
(e) Các ankin có liên kết ba đầu mạch đều có phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận