Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo. (b) Metylamin và lysin đều làm chuyển màu quỳ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo. (b) Metylamin và lysin đều làm chuyển màu quỳ?

ID [649383]

Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.
(b) Metylamin và lysin đều làm chuyển màu quỳ tím ẩm.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.
(d) Saccarozơ tan trong nước tạo thành dung dịch điện li.
(e) Benzen cộng H2 dư (Ni, to) theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3.
Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận