Cho các phát biểu sau: a) Cho Cu vào HNO3 đặc sinh ra khí NO2 màu nâu đỏ. b) Đưa than đỏ vào KNO3 nóng chảy sinh ra khí ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: a) Cho Cu vào HNO3 đặc sinh ra khí NO2 màu nâu đỏ. b) Đưa than đỏ vào KNO3 nóng chảy sinh ra khí ?

ID [63961]

Cho các phát biểu sau:
a) Cho Cu vào HNO3 đặc sinh ra khí NO2 màu nâu đỏ.
b) Đưa than đỏ vào KNO3 nóng chảy sinh ra khí CO2 làm đục nước vôi trong.
c) Cho dung dịch CaCl2 vào dung dịch Na2CO3 xuất hiện kết tủa trắng.
d) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch (NH4)2SO4, đun nhẹ có khí thoát ra làm quỳ tím ẩm hoá xanh.
Số phát biểu đúng là

A.3.
B.4.
C.2.
D.1.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BGiải: Ta có các phản ứng:

(a) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O

(b) C + 2KNO3 \(\xrightarrow[]{t^o} \) 2KNO2 + CO2

(c) CaCl2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaCl

(d) 2NaOH + (NH4)2SO4 \(\xrightarrow[]{t^o} \) Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

⇒ Cả 4 phát biểu đều đúng ⇒ Chọn B

Bình luận
nhutthanhhs12345 - này mod giúp e ý b cái ạ pt

Trả lời

snphnams Ta có:
+)KNO₃ nóng chảy thì có phản ứng nhiệt phân xảy ra tạo khí O₂:
2KNO₃ → 2KNO₂ + O₂
+)Khi cho than đỏ vào thì hòn than bốc cháy tạo khí CO₂:
C + O₂ → CO₂
+)CO₂ sinh ra làm đục nước vôi trong:
CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O