Cho các phát biểu sau: (a) Cho mẩu gang vào dung dịch HCl, có xuất hiện ăn mòn điện hóa. (b) Fe và Cu đều khử được ion ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Cho mẩu gang vào dung dịch HCl, có xuất hiện ăn mòn điện hóa. (b) Fe và Cu đều khử được ion ?

ID [635221]

Cho các phát biểu sau:
(a) Cho mẩu gang vào dung dịch HCl, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.
(b) Fe và Cu đều khử được ion Fe3+ trong dung dịch Fe2(SO4)3.
(c) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), thu được khí O2 ở catot.
(d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, có tạo ra CuSO4.
(e) Al và Mg đều là kim loại nhẹ, có khối lượng riêng nhỏ hơn 5 g/cm3.
Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận