Cho các phát biểu sau: (a) Phân tử lysin chứa số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử nitơ. (b) Hiđro hóa hoàn toàn triolein ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Cho các phát biểu sau: (a) Phân tử lysin chứa số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử nitơ. (b) Hiđro hóa hoàn toàn triolein ?

ID [649887]

Cho các phát biểu sau:
(a) Phân tử lysin chứa số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử nitơ.
(b) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (Ni, to), thu được tristearin.
(c) Glucozơ còn gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.
(d) Tơ hóa học gồm hai nhóm: tơ tổng hợp và tơ nhân tạo.
(e) Phản ứng este hóa (H2SO4 đặc, to) xảy ra thuận nghịch.
Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận