Cho các phát biểu sau: (a) Phenol và ancol benzylic đều có phản ứng với dung dịch Br2. (b) Xenlulozơ triaxetat được dùng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Phenol và ancol benzylic đều có phản ứng với dung dịch Br2. (b) Xenlulozơ triaxetat được dùng?

ID [649633]

Cho các phát biểu sau:
(a) Phenol và ancol benzylic đều có phản ứng với dung dịch Br2.
(b) Xenlulozơ triaxetat được dùng để sản xuất tơ nhân tạo.
(c) Phân tử peptit luôn chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl, (d) Glucozơ và saccarozơ trong dung dịch đều phản ứng với Cu(OH)2.
(e) Este và chất béo đều dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường.
Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận