Cho các quần thể ngẫu phối dưới đây: (1) 100% Aa. (2) 25% AA + 50% Aa + 25% aa = 1. (3) 35% AA + 18% Aa + 47% aa = 1.?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các quần thể ngẫu phối dưới đây: (1) 100% Aa. (2) 25% AA + 50% Aa + 25% aa = 1. (3) 35% AA + 18% Aa + 47% aa = 1.?

ID [662372]

Cho các quần thể ngẫu phối dưới đây:
(1) 100% Aa.
(2) 25% AA + 50% Aa + 25% aa = 1.
(3) 35% AA + 18% Aa + 47% aa = 1.
(4) 100% AA.
(5) 25% AA + 75% Aa = 1.
Số quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A
Bình luận