Cho cân bằng hóa học : N2 (khí) +3 H2 (k) 2 NH3 (K) .Phản ứng thuận là phản ứng tỏa t0 .Cân bằng hóa học ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho cân bằng hóa học : N2 (khí) +3 H2 (k) 2 NH3 (K) .Phản ứng thuận là phản ứng tỏa t0 .Cân bằng hóa học ?

ID [0]

Cho cân bằng hóa học : N2 (khí) +3 H2 (k) 28.png 2 NH3 (K) .Phản ứng thuận là phản ứng tỏa t0 .Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi.

A.Thay đổi p của hệ
B.Thay đổi t0 
C.Thêm chất xúc tác Fe
D.Thay đổi nồng độ N2
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận