Cho cân bằng hoá học : N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ; phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho cân bằng hoá học : N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ; phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chu?

ID [0]

Cho cân bằng hoá học : N2 (k) + 3H2 (k) Screenshot_41.png 2NH3 (k) ; phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi

A.thay đổi áp suất của hệ.
B.thay đổi nồng độ N2.
C.thay đổi nhiệt độ.
D.thêm chất xúc tác Fe.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận