Cho cân bằng hoá học: phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho cân bằng hoá học: phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi

ID [0]

Cho cân bằng hoá học: Screenshot_27.jpg phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi

A.thay đổi nồng độ N2.
B.thêm chất xúc tác Fe.
C.thay đổi nhiệt độ.
D.thay đổi áp suất của hệ.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận