Cho cấu trúc di truyền của môt quần thể ngẫu phối như sau: 0,4frac{AB}{ab}+0,2frac{Ab}{aB}+0,4frac{Ab}{ab}=1. ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho cấu trúc di truyền của môt quần thể ngẫu phối như sau: 0,4frac{AB}{ab}+0,2frac{Ab}{aB}+0,4frac{Ab}{ab}=1. ?

ID [118948]

Cho cấu trúc di truyền của môt quần thể ngẫu phối như sau:
\(0,4\dfrac{AB}{ab}+0,2\dfrac{Ab}{aB}+0,4\dfrac{Ab}{ab}=1.\)
Biết khoảng cách giữa 2 locus là 40 cM, không có sự tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lý thuyết, tỷ lệ giao tử Ab của đời con F3 là:

A. 34,784%.
B. 34%.
C. 14%.
D. 33,216%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Đáp án A
Phương pháp:
Giao tử hoán vị: ; giao tử liên kết
Xét tỷ lệ giao tử của các kiểu gen (f = 40%)
Cách giải
Tỷ lệ giao tử ở P: AB = 0,16 ;ab =0,36;Ab =0,34 ;aB =0,14
Tần số alen ở F1
q13.png

Tần số alen AB = 0,162 + 2 × 0,16 × 0,36 × 0,3 + 2 × 0,34 × 0,16 × 0,5 + 2 × 0,16 × 0,14 × 0,5 + 2 × 0,34 × 0,14 × 0,2 = 0,156
Tần số giao tử ab = 0,362 + 2 × 0,16 × 0,36 × 0,3 + 2 × 0,34 × 0,36 × 0,5 + 2 × 0,36 × 0,14 × 0,5 + 2 × 0,34 × 0,14 × 0,2 = 0,356
Giao tử :aB = 0,142 + 2 × 0,16 × 0,36 × 0,2 + 2 × 0,34 × 0,14 × 0,3 + 2 × 0,36 × 0,14 × 0,5 + 2 × 0,16 × 0,14 × 0,5 = 0,144
Giao tử Ab = 1 – AB – aB – ab = 0,344
Làm tương tự ta có tần số alen ở F2 :
q14.png
Làm tương tự ta có tần số alen ở F3 :
q15.png
Vậy tỷ lệ giao tử Ab = 0,34784
Bình luận