Cho cấu trúc di truyền của một quần thể như sau: 0,2AABb : 0,2 AaBb : 0,3 aaBB : 0,3 aabb. Nếu quần thể trên giao phối t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho cấu trúc di truyền của một quần thể như sau: 0,2AABb : 0,2 AaBb : 0,3 aaBB : 0,3 aabb. Nếu quần thể trên giao phối t?

ID [778005]

Cho cấu trúc di truyền của một quần thể như sau: 0,2AABb : 0,2 AaBb : 0,3 aaBB : 0,3 aabb. Nếu quần thể trên giao phối tự do thì tính theo lí thuyết tỉ lệ % số cá thể mang hai cặp gen đồng hợp trội ở đời con F2

A. 1,25%.
B. 3%.
C. 3,5%.
D. 2,25%.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn

Smod Moon

Chọn đáp án D
- Xét cặp gen thứ nhất, cấu trúc di truyền của quần thể là 0,2 AA: 0,2 Aa: 0,6 aa → p( A) = 0,3; q(a) = 0,7. Sau hai thế hệ ngẫu phối cho F1 có tỉ lệ KG AA là 9%.
- Tương tự, cặp gen thứ 2 sau hai thế hệ ngẫu phối thì F1 có tỉ lệ KG BB là 25%.
- Vậy tỉ lệ cơ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn là 49 % × 25% = 2,25%.
Vậy chọn đáp án D.