Cho cơ hệ như hình vẽ, ròng rọc và dây đều nhẹ và không ma sát nặng có khối lượng m1 >?
ly10.2.pngCho cơ hệ như hình vẽ, ròng rọc và dây đều nhẹ và không ma sát nặng có khối lượng m1 >  m2, ban đầu được giữ yên rồi thả tự do. Sau khi đi được so với lúc buông độ biến thiên động năng của hệ có biểu thức:
A. (m1 + m2)gs
B. (m1 - m2)gs
C. (m1 - m2)g2s
D. (m1 +m2)g2s

Đáp án B

Chọn gốc thế năng tại vị trí ban đầu của hai vật, chiều + hướng lên.
Tại vị trí ban đầu thì h = 0 \(\Rightarrow W_{t1} =W_{t2} = 0.\);
Khi độ cao vật 2 tăng một đoạn là s thì độ cao vật 1 giảm một đoạn s.
Bảo toàn cơ năng có A = \(\Delta W_d = -\Delta W_t\) \(= 0 - (- m_1gs + m_2gs)\)
\(\Rightarrow \Delta W_d = (m_1 - m_2)gs\)