Cho dãy các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là:

ID [0]

Cho dãy các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là:

A.1
B.3
C.4
D.2
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DPhân tích: Các chất tham gia phản ứng tráng gương là glucozơ, fructozơ.
Bình luận