Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etyl amin, alanin. Số chất tham gia phản ứng thủy ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etyl amin, alanin. Số chất tham gia phản ứng thủy ?

ID [334702]

Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etyl amin, alanin. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit đun nóng là:

A.6.
B.3.
C.5.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BGiải: Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit đun nóng gồm

Vinyl fomat, metyl acrylat và saccarozơ ⇒ Chọn B

Bình luận
nguyennghia1999 - sao alanin k bị thủy phân nó vẫn pư với h20 tạo ion lưỡng cực mà

Trả lời

kankugu3579 Phải tạo chất mới nữa b
lequocdat1234 tại vì đó không phải phản ứng thủy phân