Cho dãy chất sau: benzen, axetandehit, axit oleic, phenol, anilin, tristearin, etan, anlen, propenal, dung dịch fomon, f?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chất sau: benzen, axetandehit, axit oleic, phenol, anilin, tristearin, etan, anlen, propenal, dung dịch fomon, f?

ID [0]

Cho dãy chất sau: benzen, axetandehit, axit oleic, phenol, anilin, tristearin, etan, anlen, propenal, dung dịch fomon, fructozơ, saccrozo. Số chất tham gia phản ứng cộng với brom trong dung môi nước là ?

A.3.
B.5.
C.7.
D.9.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận