Cho dãy chuyển hóa :&; Vậy X2 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa :&; Vậy X2 là

ID [0]

Cho dãy chuyển hóa : 1.png Vậy X2

A.ClH3NCH2COONa
B.H2NCH2COONa.
C.H2NCH2COOH.
D.ClH3NCH2COOH
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
fcnachoa37 - ??????????????????????????

Trả lời

nqtuan94 X1 : NH3CL-CH2-COOH
X2 : H2N-CH2-COONa