Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất của crom: Các chất X, và Z lần lượt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất của crom: Các chất X, và Z lần lượt là

ID [0]

Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất của crom:
635992[de].png
Các chất X, và Z lần lượt là

A.Na2Cr2O7 và NaCrO2.
B.Na2CrO4 và Cr(OH)3.
C.Na2CrO4 và NaCrO2.
D.Na2Cr2O7 và Cr(OH)3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận