Cho dãy chuyển hóa: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

ID [0]

Cho dãy chuyển hóa:Screenshot_7.png
Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A.T là Al4C3.
B.Z là CH3CH2Cl.
C.X là CaC2.
D.Y là CH3CH2OH.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B\(M: CH_4 \Rightarrow X: Al_4C_3\)

\(N: C_2H_2 \Rightarrow Y: CaC_2\)

\(O: C_2H_4 \Rightarrow T: C_2H_5OH; Z: C_2H_5Cl\)

Do đó chỉ có B đúng

Chọn B
Bình luận