Cho dãy chuyển hóa: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

ID [577788]

Cho dãy chuyển hóa:Screenshot_7.png
Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. T là Al4C3.
B. Z là CH3CH2Cl.
C. X là CaC2.
D. Y là CH3CH2OH.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B \(M: CH_4 \Rightarrow X: Al_4C_3\)

\(N: C_2H_2 \Rightarrow Y: CaC_2\)

\(O: C_2H_4 \Rightarrow T: C_2H_5OH; Z: C_2H_5Cl\)

Do đó chỉ có B đúng

Chọn B
Bình luận