Cho dãy chuyển hóa sau :Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa sau :Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?

ID [455663]

Cho dãy chuyển hóa sau :
image114.png
Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?

A. CH2=CH-CH2–CH3 
B.  CH3–CH=CH–CH3  
C. (CH3–CH2–CH2–CH2)2O
D. CH3–CH2–CHOH–CH3
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B X : C=C-C-C
Y : C-C(OH)-C-C
Z : C-C=C-C

Đáp án B.
Bình luận
manhmailinh ntntntnt . 13/1/2014
14 Tháng 1 lúc 16:30