Cho dãy chuyển hóa sau :Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa sau :Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?

ID [0]

Cho dãy chuyển hóa sau :
image114.png
Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?

A.CH2=CH-CH2–CH3 
B. CH3–CH=CH–CH3  
C.(CH3–CH2–CH2–CH2)2O
D.CH3–CH2–CHOH–CH3
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BX : C=C-C-C
Y : C-C(OH)-C-C
Z : C-C=C-C

Đáp án B.
Bình luận
manhmailinh - ntntntnt . 13/1/2014

Trả lời