Cho dãy chuyển hóa sau: CrO3 X Y Z Các chất X, Y, Z lần lượt là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa sau: CrO3 X Y Z Các chất X, Y, Z lần lượt là:

ID [531648]

Cho dãy chuyển hóa sau:
CrO3hk.png X ml.png Yhk.png Z
Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. K2Cr2O7, CrSO4, KCrO2.
B. K2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3.
C. K2CrO4, Cr2(SO4)3, KCrO2.
D. K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận