Cho dãy chuyển hóa sau: Tên gọi của Y và T lần lượt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa sau: Tên gọi của Y và T lần lượt là

ID [0]

Cho dãy chuyển hóa sau:

54695[de].png
Tên gọi của Y và T lần lượt là

A.etilen và ancol etylic.
B.axetilen và ancol etylic.
C.etilen và etylen glicol.
D.canxi cacbua và ancol etylic.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận