Cho dãy chuyển hóa sau: Tên gọi của Y và T lần lượt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa sau: Tên gọi của Y và T lần lượt là

ID [587765]

Cho dãy chuyển hóa sau:

54695[de].png
Tên gọi của Y và T lần lượt là

A. etilen và ancol etylic.
B. axetilen và ancol etylic.
C. etilen và etylen glicol.
D. canxi cacbua và ancol etylic.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận