Cho dãy chuyển hóa sau: Các chất X3, X4 lần lượt là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa sau: Các chất X3, X4 lần lượt là:

ID [642649]

Cho dãy chuyển hóa sau:
h6.png
Các chất X3, X4 lần lượt là:

A. K2CrO4, K2Cr2O7.
B. Cr(OH)2, Cr2(SO4)3.
C. CrBr3, Cr2(SO4)3.
D. K2Cr2O7, K2CrO4.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: – Cr2O3 + Al \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) 2Cr (X1) + Al2O3.

– 2Cr (X1) + 3Cl2 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) 2CrCl3 (X2).

– 2CrCl3 (X2) + 16KOH + 3Br2 → 2K2CrO4 (X3) + 6KBr + 6KCl + 8H2O.

– 2K2CrO4 (X3) + H2SO4 → K2Cr2O7 (X4) + K2SO4 + H2O.

||⇒ chọn A.

Bình luận