Cho dãy gồm các chất sau: etyl axetat, triolein, saccarozơ, amilozơ, fructozơ và Gly-Ala. Số chất trong dãy bị thủy phân?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy gồm các chất sau: etyl axetat, triolein, saccarozơ, amilozơ, fructozơ và Gly-Ala. Số chất trong dãy bị thủy phân?

ID [756112]

Cho dãy gồm các chất sau: etyl axetat, triolein, saccarozơ, amilozơ, fructozơ và Gly-Ala. Số chất trong dãy bị thủy phân trong dung dịch axit là

A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan