Cho hai muối X, Y thoả mãn điều kiện sau: X + Y → không xảy ra phản ứng. X + Cu → không xảy ra phản ứng. Y + Cu → ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hai muối X, Y thoả mãn điều kiện sau: X + Y → không xảy ra phản ứng. X + Cu → không xảy ra phản ứng. Y + Cu → ?

ID [659075]

Cho hai muối X, Y thoả mãn điều kiện sau:
X + Y → không xảy ra phản ứng.
X + Cu → không xảy ra phản ứng.
Y + Cu → không xảy ra phản ứng.
X + Y + Cu → xảy ra phản ứng.
X và Y là muối nào dưới đây?

A. NaNO3 và NaHSO4.
B. NaNO3 và NaHCO3.
C. Fe(NO3)3 và NaHSO4.
D. Mg(NO3)2 và KNO3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải:
A. NaNO3 và NaHSO4 không phản ứng nhau cũng như không phản ứng với Cu

Mặt khác: NaNO3 \(\rightarrow\) Na+ + NO3; NaHSO4 \(\rightarrow\) Na+ + SO42– + H+

\(\Rightarrow\) 3Cu + 2NO3 + 8H+ \(\rightarrow\) 2Cu2+ + 2NO + 4H2O

\(\Rightarrow\) A thỏa đề.

B. Không thỏa do HCO3 không phân li được thành H+.

C. Không thỏa do Fe(NO3)3 có phản ứng với Cu.

D. Mg(NO3)3 và KNO3 không phản ứng với Cu \(\Rightarrow\) không thỏa.

Đáp án A.

Bình luận