Cho hàm số $y = \sqrt {{x^2} - 2x + 3} $ có đồ thị $\left( C \right)$ và điểm $A\left( {1;a} \right)$. Có bao nhiêu giá ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hàm số $y = \sqrt {{x^2} - 2x + 3} $ có đồ thị $\left( C \right)$ và điểm $A\left( {1;a} \right)$. Có bao nhiêu giá ?

ID [0]

Cho hàm số \(y = \sqrt {{x^2} - 2x + 3} \) có đồ thị \(\left( C \right)\) và điểm \(A\left( {1;a} \right)\). Có bao nhiêu giá trị nguyên của \(a\) để có đúng hai tiếp tuyến của \(\left( C \right)\) đi qua \(A\)?

A.\(3\).
B.\(2\).
C.\(1\).
D.\(4\).
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C47.png
Bình luận
leduclong08122002 - TH2 sao ra pt ( **) kiểu nào vậy ạ

Trả lời