Cho hình tứ diện $ABCD$, các điểm $M$ và $N$ lần lượt nằm trong tam giác $ABD$ và $ACD$, $AM$ cắt $BD$ tại $P$, $AN$ cắt?

Cho hình tứ diện \(ABCD\), các điểm \(M\) và \(N\) lần lượt nằm trong tam giác \(ABD\) và \(ACD\), \(AM\) cắt \(BD\) tại \(P\), \(AN\) cắt \(CD\) tại \(Q\), đường thẳng \(PQ\) cắt \(BC\) tại \(E.\) Khẳng định nào sau đây là sai.
A. \(\left( {AMN} \right) \cap \left( {BCD} \right) = PQ.\)
B. \(\left( {AMN} \right) \cap \left( {ABC} \right) = AE.\)
C. \(\left( {AMN} \right) \cap \left( {ABD} \right) = AE.\)
D. \(\left( {AMN} \right) \cap \left( {ABD} \right) = AP.\)

Đáp án C

Đại Đồng `\color{red}{\text{Câu này bạn vẽ hình đặt các điểm ABCD khác chỗ sẽ cho thêm B sai!}}`
1 Trả lời . 88 ngày
14. Nguyễn Đỗ Hữu Khải - Em không biết là có sai chỗ (AMN) . em nghĩ nên là (APQ) thay cho(AMN)
. 154 ngày
Quỳnh Anh Bii e tuong chon B
. 02/09/2022