Cho hình tứ diện $ABCD$, các điểm $M$ và $N$ lần lượt nằm trong tam giác $ABD$ và $ACD$, $AM$ cắt $BD$ tại $P$, $AN$ cắt?
Cho hình tứ diện \(ABCD\), các điểm \(M\) và \(N\) lần lượt nằm trong tam giác \(ABD\) và \(ACD\), \(AM\) cắt \(BD\) tại \(P\), \(AN\) cắt \(CD\) tại \(Q\), đường thẳng \(PQ\) cắt \(BC\) tại \(E.\) Khẳng định nào sau đây là sai.
A. \(\left( {AMN} \right) \cap \left( {BCD} \right) = PQ.\)
B. \(\left( {AMN} \right) \cap \left( {ABC} \right) = AE.\)
C. \(\left( {AMN} \right) \cap \left( {ABD} \right) = AE.\)
D. \(\left( {AMN} \right) \cap \left( {ABD} \right) = AP.\)

Đáp án C