Cho hình tứ diện $ABCD$, trên các cạnh $AB;AC$ và $AD$ lần lượt lấy các điểm $M,N$ và $P$. Đường thẳng $MN$ và $BC$ cắt ?
Cho hình tứ diện \(ABCD\), trên các cạnh \(AB;AC\) và \(AD\) lần lượt lấy các điểm \(M,N\) và \(P\). Đường thẳng \(MN\) và \(BC\) cắt nhau tại \(E\), đường thẳng \(MP\) và \(BD\) cắt nhau tại \(F.\) Khẳng định nào sau đây là sai.
A. \(\left( {MNP} \right) \cap \left( {ABC} \right) = ME.\)
B. \(\left( {MNP} \right) \cap \left( {ABD} \right) = MF.\)
C. \(\left( {MNP} \right) \cap \left( {ACD} \right) = CD.\)
D. \(\left( {MNP} \right) \cap \left( {BCD} \right) = EF.\)

Đáp án C