Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M, thu đư?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M, thu đư?

ID [649874]

Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 1 ancol và 1 muối. Cho lượng ancol thu được ở trên tác dụng hết với Na, tạo ra 0,168 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn lượng X ở trên, thu được 7,75 gam sản phẩm gồm CO2 và H2O. Công thức cấu tạo của 2 chất trong X là

A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7.
B. C2H5COOH và C2H5COOC2H5.
C. HCOOC3H7 và C3H7OH.
D. CH3COOH và CH3COOC3H7.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: ► gt ⇒ ancol đơn chức ⇒ nancol = 2nH2 = 0,015 mol.

nCOO = nNaOH = 0,04 mol > nancol ⇒ X gồm axit và este.

||⇒ neste = nancol = 0,015 mol ⇒ naxit = 0,04 – 0,015 = 0,025 mol.

► Đặt CT chung cho X là CnH2nO2 (n > 1) ⇒ nX = nNaOH = 0,04 mol.

Đốt cho nCO2 = nH2O = \(\dfrac{{7,75}}{{44 + 18}}\) = 0,125 mol ⇒ n = 3,125 ⇒ chọn D.

Bình luận
tutucute giải di ạ
Trả lời 27 Tháng 5 lúc 12:32
tranduchoanghuy ► Do 2 chất trong X đơn chức ⇒ ancol cũng đơn chức ⇒ n ancol = 2nH₂ = 0,015 mol ^_^
Mặt khác, nCOO = nNaOH = 0,04 mol > n ancol ⇒ X gồm axit và este ⇒ loại A và C
||⇒ n este = n ancol = 0,015 mol; n axit = 0,04 – 0,015 = 0,025 mol
► Đặt CT chung cho X là CnH2nO₂ (n > 1) ⇒ nX = nNaOH = 0,04 mol
Đốt cho nCO₂ = nH₂O = 7,75 ÷ (44 + 18) = 0,125 mol ⇒ n = 3,125 ⇒ loại B ⇒ chọn D ^_^
27 Tháng 5 lúc 15:35 Cảm ơn
heoconthanhhuong 3.125 thì B vẫn được chưs ạ
8 Tháng 6 lúc 6:28 (2) Cảm ơn