Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 3?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 3?

ID [635516]

Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm chấy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng dung dịch trong bình giảm 2,66 gam. Công thức của hợp chất hữu cơ trong X là

A. HCOOH và HCOOC2H5.
B. C2H5COOH và C2H5COOCH3.
C. HCOOH và HCOOC3H7.
D. CH3COOH và CH3COOC2H5.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: nKOH = 0,04 mol > nancol = 0,015 mol ⇒ X gồm axit và este.

||⇒ neste = nancol = 0,015 mol ⇒ naxit = 0,04 – 0,015 = 0,025 mol.

► Đặt nCO2 = x ⇒ nH2O = x || mdung dịch giảm = m – (mCO2 + mH2O).

⇒ 100x – (44x + 18x) = 2,66 ⇒ x = 0,07 mol.

► Gọi số Cacbon của axit và este lần lượt là a và b (a ≥ 1; b ≥ 2).

⇒ 0,025a + 0,015b = 0,07. Giải phương trình nghiệm nguyên có:

a = 1 và b = 3. Mặt khác, chỉ thu được 1 muối.

||► Axit là HCOOH và este là HCOOC2H5chọn A.

Bình luận