Cho m gam triglixerit T tạo bởi axit panmitic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch X ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho m gam triglixerit T tạo bởi axit panmitic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch X ?

ID [655733]

Cho m gam triglixerit T tạo bởi axit panmitic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch X chứa 129 gam hỗn hợp 2 muối. Biết ½ dung dịch X làm mất màu vừa đủ với 0,075 mol Br2 trong CCl4. Giá trị của m là

A. 128,70
B. 132,90
C. 64,35
D. 124,80
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Giả sử T chứa 2 gốc Panmitic và 1 gốc Oleic

⇒ nC17H33COONa = 0,075×2 = 0,15 mol \(\Leftrightarrow\) nC15H31COONa = 0,3 mol

⇒ mMuối = 0,15×304 + 0,3×278 = 129 gam = Dữ kiện đề ⇒ Điều giả sử đúng

⇒ mT = 0,15 × 832 = 124,8 gam ⇒ Chọn D

Bình luận
votanphat625 Xin lời giải
Trả lời 3 Tháng 5 lúc 22:52
votanphat625 ĐA: 119,1 g mà a
Trả lời 3 Tháng 5 lúc 22:56
borntodie2000 119,1 đúng rồi bạn mình cũng ra như vậy
3 Tháng 5 lúc 23:24 Cảm ơn
votanphat625 Sao cười bạn
5 Tháng 5 lúc 22:31 Cảm ơn
kimchung05112000 sao e tính k ra đáp án v ạ.giúp e vs ạ
Trả lời 27 Tháng 5 lúc 22:4
tranduchoanghuy có đáp án rồi mà em @@
28 Tháng 5 lúc 0:11 Cảm ơn