Cho mạch dao động điện từ lí tưởng. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện là Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Cho mạch dao động điện từ lí tưởng. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện là Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch?

ID [644093]

Cho mạch dao động điện từ lí tưởng. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện là 5.png Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. 5.png
B. 5.png
C. 5.png
D. 5.png

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Nam Trực - Nam Định - Lần 2 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 5.png
Bình luận