Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Cho mạch điện như hình vẽ bên, nguồn điện một chiều có suất điện động E không đổi và điện trở trong r, cuộn dây thuần cả?

316864.PNGCho mạch điện như hình vẽ bên, nguồn điện một chiều có suất điện động E không đổi và điện trở trong r, cuộn dây thuần cảm L và tụ diện có điện dung C = 2,5.10-7 F. Ban đầu khóa K mở, tụ chưa tích điện. Đóng khóa K, khi mạch ổn định thì mở khóa K. Lúc này trong mạc có dao động điện từ tự do với chu kì bằng π.10-6 s và hiệu điện thế cực đại trên tụ bằng 2 E. Giá trị của r bằng

A. 0,25 Ω

B. 0,5 Ω

C. 1 Ω

D. 2 Ω

Đáp án C