Cho mạch điện như hình vẽ: Với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc φ (cosφ = 0,8), cuộn d?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho mạch điện như hình vẽ: Với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc φ (cosφ = 0,8), cuộn d?

ID [0]

Cho mạch điện như hình vẽ: image043.gif
Với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc φ (cosφ = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị:

A.100(V)
B.200(V)
C.300(V)
D.400(V)
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án DTa có \( U_R = U\cos \varphi = 240\)
Mặt khác \(U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \Rightarrow 300^2 = 240^2 + (U_L - 140)^2\)
\(\Rightarrow U_L = 320 V\)
\(\Rightarrow U_{AN} = \sqrt{U_R^2 + U_L^2} = 400 V\)
Bình luận
01692813536 - ai giải thích sao UR=Ucosp với

Trả lời

snphnams Cos(phi) = R/Z= (IR)/ (IZ) = Ur/ U
=> Ur= U.cos(phi)