Cho một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa. Biết rằng cứ sau mỗi khoảng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chữa đề thi sô 7 (Phần 2)

Cho một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa. Biết rằng cứ sau mỗi khoảng?

ID [649118]

Cho một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa. Biết rằng cứ sau mỗi khoảng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì động năng lại bằng thế năng và tốc độ trung bình của vật nhỏ trong một chu kỳ là 12 cm/s. Cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng

A. 16 mJ.
B. 30 mJ.
C. 36 mJ.
D. 40 mJ.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 1e.png
Bình luận