Cho phản ứng: C6H5CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O. (với C6H5– là gốc phenyl). Tổng hệ số (nguyên, t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng: C6H5CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O. (với C6H5– là gốc phenyl). Tổng hệ số (nguyên, t?

ID [0]

Cho phản ứng: C6H5CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O. (với C6H5– là gốc phenyl). Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hoá học của phản ứng trên là

A.48.
B.36.
C.46.
D.52.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận