Cho phản ứng: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4→ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Sau khi cân bằng, tỉ lệ hệ số giữa FeSO4 và KHSO4?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4→ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Sau khi cân bằng, tỉ lệ hệ số giữa FeSO4 và KHSO4?

ID [605037]

Cho phản ứng: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.
Sau khi cân bằng, tỉ lệ hệ số giữa FeSO4 và KHSO4

A. 3 : 7.
B. 1 : 8.
C. 5 : 8.
D. 4 : 7.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: ► Quá trình cho-nhận e: Fe+2 → Fe+3 + e (1) || Mn+7 + 5e → Mn+2 (2).

Thăng bằng electron: 5 × (1) + (2) ⇒ 5Fe+2 + Mn+7 → 5Fe+3 + Mn+2 (*).

● Điền hệ số vào phương trình, để hệ số nguyên thì 2 × (*):

10FeSO4 + 2KMnO4 + KHSO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + H2O.

Đặt hệ số KHSO4 = x. Bảo toàn nguyên tố Kali ⇒ (1 + 0,5x)K2SO4.

Bảo toàn nguyên tố S: 10 + x = 5 × 3 + 2 + (1 + 0,5x) ⇒ x = 16.

||⇒ hệ số của KHSO4 là 16. Bảo toàn nguyên tố Hidro ⇒ 8H2O.

||► 10FeSO4 + 2KMnO4 + 16KHSO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 9K2SO4 + 8H2O.

||⇒ hệ số của FeSO4 : KHSO4 = 10 : 16 = 5 : 8 ⇒ chọn C.

Bình luận
trietvu182 bài này giải sao v ạ
Trả lời 28 Tháng 11 lúc 21:3
nqtuan94 Viết pt ra thôi mà bạn
28 Tháng 11 lúc 21:21 (1) Cảm ơn
sasukeduy113 Fe2+ => Fe3+ +1e
MnO4- +8H+ +5e=> Mn2+ +4H2O
nhân 5 vào pt trên rồi cộng lại ta được
5Fe2+ +8H+ +MnO4-=> 5Fe3+ +Mn2+ +4H2O
dựa vào pt đề bài suy ra 10FeSO4+2KMnO4+16KHSO4=> 5Fe2(SO4)3+2MnSO4+9K2SO4+8H2O
lưu ý ở trên 8H+ mà ở dưới là 16 do sau pứ có K2SO4. Nếu để hệ số là 1 8 thì ra không nguyên => phải nhân 2 ^^
sau đó cộng hệ số lại ra kq ^^
28 Tháng 11 lúc 23:47 (1) Cảm ơn
thienkimkg2003 Cho em hỏi id 393353 đi ạ em ko hỉu sao ko là 14:2 mà là 11:2 ạ
Trả lời 29 Tháng 11 lúc 22:45
daolinh2024 (FeS2)0 -> Fe3+ + 2.S+4 +11e
S+6 +2e ->S+4
vậy tỉ lệ là 11:2
30 Tháng 11 lúc 22:29 Cảm ơn