Cho phản ứng hóa học: N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ΔH < 0. Trong phản ứng, yếu tố nào sau đây không làm thay đổi trạng thái cân b?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng hóa học: N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ΔH < 0. Trong phản ứng, yếu tố nào sau đây không làm thay đổi trạng thái cân b?

ID [0]

Cho phản ứng hóa học: N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ΔH < 0. Trong phản ứng, yếu tố nào sau đây không làm thay đổi trạng thái cân bằng hóa học?

A.Nồng độ của N2 và H2.
B.Áp suất chung của hệ.
C.Chất xúc tác Fe.
D.Nhiệt độ của hệ.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận