Cho phản ứng sau: aKMnO4 + bH2SO4 + cH2O2 →dMnSO4 + cK2SO4 +dO2 + eH2O. Tỉ lệ a: b là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng sau: aKMnO4 + bH2SO4 + cH2O2 →dMnSO4 + cK2SO4 +dO2 + eH2O. Tỉ lệ a: b là:

ID [559210]

Cho phản ứng sau:
aKMnO4 + bH2SO4 + cH2O2 dMnSO4 + cK2SO4 +dO2 + eH2O.
Tỉ lệ a: b là:

A. 3:5
B. 5:2
C. 2:5
D. 5:3
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án
Bình luận