Cho phản ứng Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4→ Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4→ Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, t?

ID [557910]

Cho phản ứng
Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4→ Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

A. 23
B. 27
C. 47
D. 31
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận