Cho pthh: SO2 + KMnO4 +H2O→K2SO4 + MnSO4 +H2SO4 Sau khi cân bằng hệ số của chất oxi hoá và chất khử là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho pthh: SO2 + KMnO4 +H2O→K2SO4 + MnSO4 +H2SO4 Sau khi cân bằng hệ số của chất oxi hoá và chất khử là:

ID [543815]

Cho pthh: SO2 + KMnO4 +H2→ K2SO4 + MnSO4 +H2SO4
Sau khi cân bằng hệ số của chất oxi hoá và chất khử là:

A. 5 và 2 
B. 2 và 5
C. 2 và 2  
D. 5 và 5
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án
Bình luận