Cho rằng một hạt nhân urani khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, 1eV = 1,6.10-19?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho rằng một hạt nhân urani khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, 1eV = 1,6.10-19?

ID [595390]

Cho rằng một hạt nhân urani 3.png khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, 1eV = 1,6.10-19 J và khối lượng mol của urani 3.png là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi 2 g urani phân hạch hết là

A. 9,6.1010 J.
B. 10,3.1023 J.
C. 16,4.1023 J.
D. 16,4.1010 J.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D
Bình luận