Cho rằng một hạt nhân urani  khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, 1 eV = ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Cho rằng một hạt nhân urani  khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, 1 eV = ?

ID [643431]

Cho rằng một hạt nhân urani 24.png khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, 1 eV = 1,6.10-19 J và khối lượng mol của urani 24.png là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi 2 g urani 24.png phân hạch hết là

A. 9,6.1010 J.
B. 10,3.1023J.
C. 16,4.1023 J.
D. 16,4.1010J.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg U là:

\(Q=N.\Delta E=\dfrac{m}{A}.N_A.\Delta E \).

\(= \dfrac{2}{235}.6,02.10^{23}.200.1,6.10^{-13}=1,64.10^{11} J = 16,4.10^{10} J \)

Chọn D.

Bình luận
hungheh2017 Sai key r D ạ ???
Trả lời 22 Tháng 3 lúc 23:11
reus98 - Bài này keey bị lỗi nha , đáp án D mới đúng :
+ Ta có công thức tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1kg Urani là :
Q = m/A .Na. đen ta E
- Thay số vào ta tính ra được : Q = 16,4.10^10 J
=> D
23 Tháng 3 lúc 7:6 Cảm ơn