Cho sơ đồ phản ứng:X, Y, Z lần lượt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho sơ đồ phản ứng:X, Y, Z lần lượt là

ID [638412]

Cho sơ đồ phản ứng:

X, Y, Z lần lượt là

A. CrBr3, Na2Cr2O7, CrCl3.
B. Na2Cr2O7, Na2CrO4, CrCl3.
C. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl2.
D. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: – 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 (X) + 6NaBr + 4H2O.

– Na2CrO4 (X) + H2SO4 → Na2Cr2O7 (Y) + Na2SO4.

– Na2Cr2O7 (Y) + 14HClđ → 2NaCl + 2CrCl3 (Z) + 3Cl2↑ + 7H2O.

– CrCl3 (Z) + 4NaOH → NaCrO2 + 3NaCl + 2H2O.

||⇒ chọn D.

Bình luận