Chọn câu trả lời sai.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn câu trả lời sai.

ID [29190]

Chọn câu trả lời sai.

A.Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B.Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
C.Khi cộng hưởng dao động: tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động.
D.Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
anhladay2001 - Giải thích hộ em câu này ạ

Trả lời

kimthi0101 tần số của dao động cưỡng bức bằng bằng với tần số của ngoại lực thì đúng.
ý D chỉ đúng khi xảy ra hiện tượng cổng hưởng thôi bro