Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống sau cho hợp nghĩa: Dao động………. là dao động của một vật được duy trì với?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống sau cho hợp nghĩa: Dao động………. là dao động của một vật được duy trì với?

ID [657361]

Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống sau cho hợp nghĩa: Dao động………. là dao động của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ tác dụng của……….

A. tuần hoàn, lực đàn hồi
B. điều hòa, ngoại lực tuần hoàn.
C. cưỡng bức, ngoại lực tuần hoàn
D. tự do, lực kéo về.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận